Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Badanie ankietowe

ikonka

Wypełnij ankietę online


Wywiady telefoniczne

Wywiady telefoniczne z osobami indywidualnymi są prowadzone przez telefon (CATI, Computer Assisted Telephone Interview). Badanie CATI to wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. W metodzie tej ankieter prowadzi rozmowę z respondentem korzystając z pomocy komputera wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie. Rozmowy prowadzone są ze specjalnie przygotowanych stanowisk ankieterskich.

Badanie ma na celu poznanie opinii mieszkańców gmin na temat zachowań komunikacyjnych i transportowych oraz ocenę funkcjonowania systemów transportowych. Pytania ankietowe dotyczą:

– najczęściej używanego środka komunikacji,
– przyczyny wyboru środka komunikacji publicznej lub prywatnego,
– oceny obecnie funkcjonującego transportu zbiorowego o charakterze regionalnym.

Wszystkie zebrane dane będą traktowane jako poufne i nikomu nie zostaną udostępnione informacje umożliwiające identyfikację osób, które wezmą udział w badaniu. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankiety/wywiady w gospodarstwach domowych

Badanie w gospodarstwach domowych przeprowadzane są przy użyciu ankiet papierowych (PAPI Paper & Pencil Interview) w domach/mieszkaniach respondentów. Badanie PAPI (Paper & Pencil Interview) to badanie ilościowe, bazujące na konwencjonalnej – papierowej wersji kwestionariuszy badawczych, w których odpowiedzi respondentów zaznaczane są pisemnie.
Zgodnie z celem badania ankietowego prowadzonego w gospodarstwach domowych, kwestionariusz zawiera pytania dotyczące m.in:

– oceny obecnie funkcjonującego transportu zbiorowego o charakterze regionalnym,
– przyczyny wyboru środka komunikacji publicznej lub prywatnego,
– składu gospodarstwa domowego, w szczególności: wieku, sytuacji zawodowej, liczby samochodów osobowych będących w dyspozycji członków gospodarstwa domowego,
– liczby wykonywanych podróży przez członków gospodarstwa domowego.

Ponadto respondent zostanie poproszony o odpowiedź na szczegółowe pytania dotyczące wykonywanych podróży w dniu poprzedzającym badanie. Kwestionariusz zwany „dzienniczkiem podróży” zawiera m.in. następujące pytania:

– miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży,
– czas podróży,
– wykorzystane środki transportu w ramach każdej podróży.

Wszystkie zebrane dane będą traktowane jako poufne i nikomu nie zostaną udostępnione informacje umożliwiające identyfikację osób, które wezmą udział w badaniu. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankiety/wywiady w miejscach handlu/centrach handlowych

Badanie w miejscach handlu/centrach handlowych zostanie przeprowadzone przy użyciu ankiet papierowych (PAPI Paper & Pencil Interview) przed sklepem/centrum handlowym wśród osób odwiedzających sklep/ centrum. Ankieta ta obejmuje pytania dotyczące zwyczajów związanych z podróżowaniem. Ankieta składa się wyłącznie z pytań zamkniętych.
Pytania ankietowe dotyczą:

– środka transportu, którym respondent dotarł do sklepu/ centrum handlowego,
– celu podróży,
– miejsca rozpoczęcia podróży.

Wszystkie zebrane dane będą traktowane jako poufne i nikomu nie zostaną udostępnione informacje umożliwiające identyfikację osób, które wezmą udział w badaniu. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Wywiady w wybranych szkołach

Badanie w wybranych szkołach ponadpodstawowych zostanie przeprowadzone przy użyciu ankiet papierowych (PAPI Paper & Pencil Interview). Ankiety te zostaną rozesłane do dyrektorów placówek z prośbą o wypełnienie przez uczniów i grono pedagogiczne. Ze względu na koniec roku szkolnego przypadający na dzień 24.06.2016 badanie zostało rozpoczęte wcześniej niż pozostałe badania ankietowe i przeprowadzono je w okresie 16 czerwca – 23 czerwca 2016 r. Ankieta obejmowała pytania dotyczące sposobu podróży do i ze szkoły. Ankieta składała się z pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego. Badanie realizowane zostało wg zasady „day after”, tzn. informacji z dni poprzedzającego badanie ankietowe.

Pytania ankietowe dotyczyły:

– podstawowych informacji o wieku osoby ankietowanej i rodzaju szkoły,
– sposobu dotarcia i powrotu ze szkoły,
– czasu podróży,
– trasy podróży.

Informacje podane w ankiecie będą traktowane jako poufne i nikomu nie zostaną udostępnione informacje umożliwiające identyfikację osoby badanej, zaś wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankiety/ wywiady w środkach komunikacji zbiorowej

Badanie ankietowe wśród osób korzystających z komunikacji zbiorowej (w środkach komunikacji zbiorowej oraz wśród osób oczekujących na przystankach autobusowych i kolejowych) zostanie przeprowadzone przy użyciu ankiet papierowych (PAPI Paper & Pencil Interview).
Badania będą realizowane w najbardziej istotnych dla rozpatrywanych gmin miejscach komunikacyjnych, tj.: dworcach i przystankach kolejowych, dworcach autobusowych i przystankach komunikacji lokalnej i międzymiastowej, punktach przesiadkowych: pociąg – autobus lub autobus lokalny jednej gminy – autobus lokalny innej gminy. Ankieta obejmuje pytania dotyczące preferencji transportowych oraz jakości transportu publicznego. Składa się ona wyłącznie z pytań zamkniętych.

Pytania ankietowe dotyczą:

– najczęściej używanego środka komunikacji,
– aktualnie odbywanej podróży,
– oceny obecnie funkcjonującego transportu zbiorowego charakterze regionalnym.