Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Badania ankietowe w terenie

Źródło: People photograph designed by Pressfoto – Freepik.com

W związku z realizacją prac nad „Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025”, w lipcu oraz na początku sierpnia 2016 r. prowadzone są terenowe badania ankietowe umożliwiające zdiagnozowanie potrzeb oraz problemów w zakresie mobilności na terenie Metropolii Poznań.

Zakres badań obejmuje obszar czterech gmin: Miasta i Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Skoki, Miasta i Gminy Szamotuły oraz Miasta i Gminy Śrem. Na pozostałym obszarze Metropolii Poznań, tj. na terenie gmin Powiatu Poznańskiego oraz na obszarze Miasta Poznania, badania przeprowadzone zostały w 2013 r. na potrzeby opracowania dokumentu „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej. Etap I”.

Ankietyzacja prowadzone są przez ankieterów jest w formie wywiadów telefonicznych, ankiet/wywiadów w gospodarstwach domowych oraz miejscach handlu/centrach handlowych, a także wywiadów w wybranych szkołach i środkach komunikacji zbiorowej (ze względu na koniec roku szkolnego przypadający na dzień 24.06.2016 badanie w szkołach zostało rozpoczęte wcześniej niż pozostałe badania ankietowe i przeprowadzono je w okresie 16 czerwca – 23 czerwca 2016 r.).

Pytania zawarte w kwestionariuszach ankietowych dotyczą m.in. czasu podróży, celu, trasy, używanego środka komunikacji, a także oceny funkcjonującego publicznego transportu zbiorowego.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych badań ankietowych i pomiarów w terenie znajdują się w zakładce: badania ankietowe: metodyka i sposób przeprowadzenia badań w terenie.

Wszystkie zebrane dane będą traktowane jako poufne i nikomu nie zostaną udostępnione informacje umożliwiające identyfikację osób, które wezmą udział w badaniu. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.