Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
na lata 2016-2025

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyjęty!

uchwalenie_pzmmDnia 16 grudnia 2016 r. Rada Metropolii Poznań przyjęła dokument Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025. Dokument został opracowany dla całego obszaru działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Realizacja Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma ułatwić zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów transportowych oraz spójne planowanie inwestycji. Posiadanie takiego dokumentu umożliwi również aplikowanie o środki unijne na inwestycje w zakresie transportu i poprawy mobilności, w tym do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ).

Zobacz więcej

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025

obwieszczenie
Designed by Freepik

ZAWIADOMIENIE

STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672. ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), Stowarzyszenie Metropolia Poznań

podaje do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przystąpiło do opracowywania projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ma na celu m.in. stworzenie zintegrowanego podejścia do zagadnień transportowych na terenie MOF oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich dwudziestu dwóch gminach współtworzących obszar Metropolii.

Zobacz więcej

Media o PZMM i ankietach online dotyczących mobilności

Media_na_www_PZMM_2Ankiety online dla mieszkańców Metropolii Poznań oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, mimo okresu wakacyjnego, cieszą się dużym zainteresowaniem. Materiały na temat ankiet zamieściły gazety codzienne, portale informacyjne, a także portale samorządowe z terenu Metropolii Poznań.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zostało już tylko kilka dni na wypełnienie ankiet. Będą one dostępne na stronie www.mobilnosc.metropoliapoznan.pl do 15 sierpnia 2016.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w internetowym badaniu!

Zobacz więcej